U bevindt zich hier:Start >> Milieu > Landbouw

Premies voor land- en tuinbouwers

Melding schade landbouwteelten

Indien U als landbouwer als gevolg van extreme weersomstandigheden (droogte, hagel, wateroverlast, vorst,…) schade heeft geleden aan uw land- en tuinbouwbouwgewassen, dient u dit zo snel mogelijk te melden aan het gemeentebestuur.

U maakt hiervoor alle nuttige informatie over de getroffen percelen gelegen op grondgebied van de gemeente Pepingen over aan de milieudienst. Dit doet u door het gemeentelijk aanvraagformulier ingevuld terug te bezorgen.

Het gemeentebestuur roept dan de landbouwcommissie samen om deze schade te komen vatstellen en een schatting op te maken.
Opgelet: de schade dient tweemaal te worden vastgesteld, een eerste maal op het ogenblik dat de schade wordt veroorzaakt en een tweede maal bij de oogst.

Meer informatie kan u bekomen via de Milieudienst: mieke.denys@pepingen.be, 02 383 14 24.

Premie voor grondontleding

Een beredeneerde bemesting is zowel voor het milieu als voor de land- of tuinbouwer positief. Er wordt een advies gegeven waarbij de bemesting zoveel mogelijk wordt aangepast aan wat de bodem zelf kan leveren en wat de planten nodig hebben, anderzijds wordt de af- en uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater zoveel mogelijk beperkt.
De aanmoedigingspremie aan de land of tuinbouwers die een grondontleding laten uitvoeren op land- of tuinbouwgrond, gelegen op het grondgebied van de gemeente, bedraagt 19,83 euro/staalname. Per bedrijf worden per jaar maximum 10 grondontledingen betoelaagd en dit enkel voor land- of tuinbouwgronden gelegen op het grondgebied van de gemeente Pepingen.


Aanvraagformulier toelage grondontleding

Premie voor groenbemesting

Groenbemesting is het telen van planten op een stuk grond om deze vervolgens onder te ploegen. Dit is een belangrijke maatregel om de grond voor akkerbouw in goede conditie te houden. Om deze bemestingsvorm te stimuleren kent de gemeente een subsidie toe.

De toelage voor het inzaaien van groenbemesters in de land- en tuinbouw bedraagt 12,39 euro per hectare ingezaaide groenbemester met een maximum van 10 ha per jaar en per bedrijf. Gedeelten van een hectare worden in verhouding betoelaagd. De betoelaging heeft betrekking op de teeltgronden van het bedrijf die gelegen zijn in Pepingen.


Aanvraagformulier toelage groenbemesting

Premie voor analyse van drijfmest

Deze subsidie heeft als doel de land- of tuinbouwer toe te laten om, dankzij de berekening van de bemestingswaarde in functie van de teeltbehoefte, oordeelkundig te gaan bemesten.
De premie aan de land- of tuinbouwers die een analyse laten uitvoeren van drijfmest bedraagt 20 euro/land- of tuinbouwer/jaar.


Aanvraagformulier toelage ontleding drijfmest


Alle aanvragen met de nodige bewijsstukken dienen uiterlijk op 30 november van ieder jaar bezorgd te worden aan de Milieudienst van de gemeente.
 
Meer informatie is te bekomen bij Mieke Denys, Milieudienst Pepingen, Tel.: 02/383.14.24, 
mieke.denys@pepingen.be.

Subsidie voor bescherming nesten en jongen van vier broedvogelsoorten op landbouwpercelen

Er werd een ad hoc subsidieregeling goedgekeurd voor de bescherming van vier vogelsoorten die op de grond kunnen broeden op landbouwpercelen die niet in natuurbeheer zijn. Hetgaat om de bruine kiekendief, de grauwe kiekendief, de kwartelkoning en de velduil. Indien nesten en jonge vogels van deze soorten niet beschermd worden, lopen ze een groot risico om weggemaaid te worden tijdens maai- of oogstwerkzaamheden. Voor de kwartelkoning geldt dit ook voor volwassen vogels die hun verenkleed wisselen tijdens de rui. De ad hoc subsidieregeling maakt het mogelijk om snel in te spelen op een waargenomen broedgeval. De betrokken landbouwer kan hiermee vergoed worden voor de gederfde inkomsten en extra inspanningen als ter bescherming van deze vogelsoorten pas na de gebruikelijke datum gemaaid of geoogst wordt.
 
De regeling werkt via een projectoproep. Voor elke soort wordt hierin beschreven aan welke vereisten de waarneming moet voldoen en welke voorwaarden moeten nageleefd worden om het nest, de jongen of het territorium van de vogels te beschermen. Iedereen die een broedgeval van velduil, grauwe of bruine kiekendief of een territorium van een kwartelkoning waarneemt op een regulier landbouwperceel, kan deze projectoproep voorleggen aan de landbouwer die dit perceel bebouwt. De landbouwer kan dan op vrijwillige basis een ad hoc subsidie aanvragen voor de te nemen beschermingsmaatregelen.  Uiteraard kunnen ook landbouwers die zelf (naargelang de soort) een broedgeval of territorium van een van deze vogelsoorten waarnemen, een dergelijke subsidie aanvragen wanneer ze de nodige beschermingsmaatregelen treffen.
 
Een aanvraagformulier voor de subsidie maakt deel uit van de projectoproep en vindt u hier. Als dit formulier correct ingevuld ontvangen werd en de waarneming bevestigd werd door een werknemer van het Agentschap voor Natuur en Bos of het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek of door een bedrijfsplanner van de Vlaamse Landmaatschappij, krijgt de landbouwer een ontvankelijkheidsverklaring toegestuurd. Deze onafhankelijkheidsverklaring geeft ook de garantie dat de subsidie zal uitbetaald worden binnen de perken van de beschikbare kredieten.