U bevindt zich hier:Start >> Milieu > Beleid

Beleid

Een milieu – natuurbeleid voeren, betekent in het belang van de huidige en toekomstige generaties:

 • milieu en natuur beheren door een duurzame aanwending van grondstoffen
 • mens en milieu beschermen tegen verontreiniging en uitputting
 • de natuur in stand houden en de biologische en landschappelijke diversiteit bevorderen

De gemeente Pepingen probeert een duurzaam milieubeleid uit te bouwen dat sterk aanleunt bij het beleid dat op Vlaams en Europees niveau wordt uitgewerkt. De basisdoelstellingen van het gemeentelijk milieubeleid werd in 1999 uitgewerkt in een milieubeleidsplan waarin doelstellingen en acties opgenomen zijn over de periode 2000-2020. De basisdoelstellingen en principes die in het gemeentelijk beleidsplan uitgewerkt zijn, kunnen samengevat worden als:

 • hoog beschermingsniveau
 • preventief handelen
 • de vervuiler betaalt
 • brongerichte maatregelen
 • voorzorgbeginsel
 • stand-still principe
 • integratie

De gemeente Pepingen werkt eveneens aan de uitvoering van haar goedgekeurd Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan.

De gemeente Pepingen ondertekende de Samenwerkingsovereenkomst op niveau 1. De gemeente zal tijdens de duur van de overeenkomst de bepalingen uitvoeren van het Instrumentarium en van de clusters Vaste Stoffen, Water, Hinder, Natuurlijke Entiteiten, Mobiliteit, Energie en Burgers en Doelgroepen op niveau 1.

De uitwerking van deze samenwerkingsovereenkomst is één van de taken van de duurzaamheidsambtenaar, die de andere diensten bij deze uitwerking zal betrekken. Er wordt gestreefd naar een eenvormige en geïntegreerde rapportering over de uitvoering van de overeenkomst en het milieubeleidsplan via het milieujaarprogramma. Het milieujaarprogramma wordt goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen en wordt tevens voorgelegd aan de leden van de milieuadviesraad.

Interne milieuzorg

In alle gemeentelijke diensten en instellingen zal men werken aan een milieuvriendelijk en duurzaam beleid. De duurzaamheidsambtenaar zet via communicatie en interne nota’s de andere diensten aan om mee te werken aan de interne milieuzorg. Daar waar mogelijk probeert de gemeente Pepingen duurzame en milieuvriendelijke producten aan te kopen. De DA zorgt voor de informatie over deze milieuvriendelijke producten. De gemeente Pepingen zal trachten het voorkomingbeginsel en het preventief handelen zoveel mogelijk uit te bouwen in haar intern milieubeleid. Hierbij zal de gemeente Pepingen trachten een voorbeeldfunctie te ontwikkelen naar de doelgroepen toe.

Momenteel bestaat de interne milieuzorg van de gemeente Pepingen uit:

 • naleven van het opgestelde reductieplan bestrijdingsmiddelen;
 • de gebruikte inktcartridges van de printers en gebruikte toners van de kopieerapparaten worden ingezameld en gerecycleerd (intern afvalbeleid);
 • er wordt dubbelzijdig geprint en gekopieerd (intern afvalbeleid);
 • er wordt meer en meer gebruik gemaakt van digitale systemen (intern afvalbeleid);
 • gebruik van kringlooppapier en briefomslagen met een ecoloabel (intern afvalbeleid);
 • gebruik van markers die xyleen-vrij zijn (intern afvalbeleid);
 • op elke administratieve dienst staat een recipiënt voor papier en karton en voor de restfractie (intern afvalbeleid);
 • bij aankoop van onder andere tuinmeubelen wordt er gekozen voor duurzaam geëxploiteerd hout;
 • inventaris van kantoorartikelen en onderhoudsproducten die aan gekocht worden door de gemeente. De DA streeft ernaar om meer milieuvriendelijke producten aan te kopen;
 • gebruik van toiletten met een kleine en grote spoeling (rationeel waterverbruik);
  het uitreiken van een gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterputten en infiltratiesystemen (rationeel waterverbruik);
 • het bijhouden van een energieboekhouding (rationeel energieverbruik);
 • het gebruik van beeldschermen die voldoen aan de energienormen (EnergyStar) (rationeel energieverbruik);
 • bij het verlaten van een lokaal wordt er steeds op gewezen om de lichten de doven (rationeel energieverbruik);
 • het uitzetten van computers bij lange onderbrekingen (rationeel energieverbruik);
 • nota aan de personeelsleden in verband met energiezuinige tips (rationeel energieverbruik);
 • gebruik van secundaire grondstoffen: aankoop van paaltjes en bloembakken uit gerecycleerd materiaal;
 • aanvraag milieugedragscan op het gemeentehuis, ingediend bij vzw Ecolife (actiebereidheid collega’s in verband met het milieubewustzijn).